Vragen en antwoorden over Ferro-Bee®

Wat is Ferro-Bee®?

Ferro-Bee® is een speciaal voedingssupplement voor bijen. Het bevat ijzerfumaraat (> 90%). IJzerfumaraat is het ijzerzout van fumaarzuur. Fumaarzuur komt van nature voor in de meeste vruchten en groenten.

Waarom Ferro-Bee® gebruiken?

Met Ferro-Bee® verbetert u de conditie van de bijen en de bijenvolken. Ferro-Bee® brengt de wintersterfte terug tot minder dan 10%.

Is Ferro-Bee® een veilig product?

Ferro-Bee® is in alle opzichten een veilig product in het gebruik, zowel voor de imker als voor de bijen. Ferro-Bee® is geen chemisch middel. Het dampt niet en veroorzaakt geen huidirritatie.

Wijze van gebruik

Meng Ferro-Bee® met suikersiroop en laat dit enkele uren staan.

Dien Ferro-Bee® aan de bijen toe via een interne of externe feeder.

Doe dit regelmatig, 1x per week, 1x per 2 weken of eenmalig via de wintervoeding.

Wanneer dient Ferro-Bee® toegediend te worden?

Ferro-Bee® kan het gehele jaar door gebruikt worden. Doe dat vooral bij vochtige weersomstandigheden of bij slome of trage bijen. Ferro-Bee® is ook nuttig bij hagelschotbroed, of wanneer u dode bijen in de kast ziet.

Kan Ferro-Bee® samen met andere producten gebruikt worden?

Ferro-Bee® dient niet tegelijkertijd met middelen tegen varroa gebruikt te worden, zoals mierenzuur, oxaalzuur. En ook niet samen met thymol en dergelijke stoffen.

Wat kost Ferro-Bee® per bijenvolk?

Ferro-Bee® kost maximaal € 2,40 per bijenvolk.

 

In het gedeelte hierna vindt u meer details over Ferro-Bee® en antwoorden op veel gestelde vragen.

 

Achtergrond info

Hoe werkt Ferro-Bee®?

Ferro-Bee® zorgt ervoor dat voortdurend ijzer in de vorm van ijzer(II) beschikbaar is. IJzer(II) is de enige vorm van ijzer die biologisch van belang is. Ferro-Bee® zorgt voor een juiste verhouding tussen ijzer(II) en mangaan(II). Zie hiervoor het volgende punt.

Wat maakt de toepassing van Ferro-Bee® bijzonder?

In bijen en bijenvolken komt regelmatig een toestand met te weinig zuurstof voor. Dan komen zowel ijzer (als Fe2+) als mangaan (als Mn2+) vrij. Wanneer er teveel Mn2+ is ten opzichte van Fe2+ gaat dat problemen opleveren bij de energievoorziening. Dan is er ook een grotere kans dat er ziektes gaan optreden en zich giftige stoffen gaan vormen. Bij zo´n zuurstofloze/zuurstofarme situatie zorgt Ferro-Bee® voor het handhaven van een juiste verhouding tussen ijzer en mangaan.

Waarom zijn varroabehandelingen niet meer nodig bij toepassing van Ferro-Bee®?

Ferro-Bee® draagt bij tot het zuur houden van het systeem. Een zure omgeving is ongunstig voor varroamijten.

Waarom kan Ferro-Bee® niet samen met andere producten gebruikt worden?

Bij gelijktijdig gebruik van mierenzuur, oxaalzuur en thymol gaat teveel ijzer ineens in oplossing. Het wordt dan giftig. Bij gebruik van mierenzuur, oxaalzuur en andere sterke zuren wordt ijzer(II) namelijk in het giftige ijzer(III) omgezet. Thymol is een zeer sterk werkende chemische stof, waar de bijen een sterke afkeer van hebben. Dit effect is nog sterker wanneer aan het thymol ijzer is gebonden.

Welke invloeden heeft Ferro-Bee® nog meer op bijenvolken?

Ferro-Bee® onderdrukt de voortplanting een beetje. Voor de imker is het belangrijk om dit te weten. Dit kan gunstig zijn in verband met de inwintering. Het zorgt er dan voor dat de in te winteren volken niet te groot zijn.

Men dient Ferro-Bee® niet of in geringere hoeveelheden te gebruiken in de gevallen, dat men streeft naar een snelle vermeerdering van het aantal bijen, bijvoorbeeld bij afleggers en opkweekvolken.

Welke andere effecten heeft Ferro-Bee®?

Diverse invloeden op het gedrag van de bijen zijn in sommige gevallen gerapporteerd, bijvoorbeeld een goede ontwikkeling van de darren, minder agressiviteit. Zodra duidelijk is of deze werkelijk Ferro-Bee® aan toegeschreven kunnen worden zullen deze in de gebruiksinstructies worden opgenomen.

Zijn de aanbevolen hoeveelheden Ferro-Bee®niet te gering?

Nee, bijen kunnen maar een maximale hoeveelheid opnemen. Onder opnemen wordt hier verstaan ‘opname in het lichaam van de bij’. Het ijzer wordt gebonden aan de eiwitten in het vetlichaam. Een bijenvolk bevat circa 1 gram ijzer.

Komt het ijzer uit Ferro-Bee® in de honing terecht?

Bij gebruik van Ferro-Bee® in de wintervoeding komen er geen ijzer of andere componenten van Ferro-Bee® in de honing terecht. Bij gebruik van Ferro-Bee® tijdens de dracht kan eventueel wel een zeer geringe hoeveelheid ijzer in de honing terecht komen. Deze hoeveelheid is aanzienlijk lager dan van nature gemiddeld in honing voorkomt.

Waarom is de methode van toepassing van Ferro-Bee® bijzonder?

Ferro-Bee® bevat stoffen die de bijen nodig hebben. In de gebruiksinstructies geven wij momenten aan waarop het effect van Ferro-Bee® op de bijengezondheid het grootst is, bijvoorbeeld bij vochtig weer en bij zuurstofloze/zuurstofarme omstandigheden.

Bij vochtige omstandigheden beïnvloedt Ferro-Bee® de microbiële samenstelling. Sommige bacteriën nemen nu eenmaal meer ijzer op dan andere.

Bij zuurstofloze/zuurstofarme omstandigheden zorgt Ferro-Bee® voor een juiste verhouding tussen ijzer en mangaan.

Is er sprake van een ijzertekort bij bijen?

Er zijn geen aanwijzingen dat de bijen te weinig ijzer binnenkrijgen. In principe bevat stuifmeel voldoende ijzer om aan de behoefte van de bijen te voldoen. Er kan zich echter wel een ijzertekort voordoen. Dit ijzertekort is een biologisch ijzertekort, oftewel het ijzer is niet in een geschikte vorm aanwezig. Dat is het gevolg van bacteriële en fysisch-chemische processen die zich in het bijensysteem voordoen.

Technische handeling

Voor een juiste beoordeling van het nut van ijzertoediening aan bijenvolken is het belangrijk het volgende te weten. Toedienen van ijzer in een geschikte vorm met de juiste hulpstoffen is een technische handeling, waarbij gunstige effecten optreden. Voor deze procedure is in Nederland en de Verenigde staten een octrooi toegekend.

Voor een goed resultaat in de praktijk is het belangrijk te weten op welke momenten een dergelijke toediening zinvol is. Dan is het belangrijk te weten dat ijzer(II) continu verdwijnt. Dit proces verloopt als volgt.

IJzerhuishouding in het bijensysteem

Het aanwezig ijzer(II) wordt voortdurend blootgesteld aan stoffen die ijzer(II) omzetten in ijzer(III). Dit zijn bijvoorbeeld zuren, zuurstof en waterstofperoxide. Deze worden geproduceerd door micro-organismen die in de bijen, in de bijenvoeding en in de bijenkast aanwezig zijn. IJzer(III) is een zeer reactieve vorm van ijzer. Deze reactieve eigenschap zorgt ervoor dat het ijzer snel aan allerlei stoffen bindt en met andere stoffen het ijzer in zeer onoplosbare vormen brengt. In die vormen is ijzer niet bruikbaar.

Zijn er nog andere belangrijke zaken over Ferro-Bee® te melden?

Voor het maken van een oplossing van Ferro-Bee® met de suikeroplossing moet men wat ervaring opdoen. In de gebruiksinstructies staat beschreven hoe dat het gemakkelijkst gaat.

Ferro-Bee® wordt door een vooralsnog beperkte groep imkers al jaren met succes gebruikt zonder dat behandelingen tegen varroa toegepast worden. Over de noodzaak om ook een oxaalzuurbehandeling uit te voeren zijn nog onvoldoende bewijzen beschikbaar.

Toelating, registratie en onafhankelijk onderzoek

Is Ferro-Bee® toegelaten?

Omdat Ferro-Bee® een voedingssupplement is valt het niet onder de EU-regelgeving of onder welke nationale regelgeving dan ook.

Is Ferro-Bee® geregistreerd?

Ferro-Bee® is niet geregistreerd.