Voorwaarden gebruik website & disclaimer

Belangrijk:

Vanwege ongeoorloofde wijzigingen, die voortdurend door derden in onze website worden aangebracht, verloopt het bestelproces voor Ferro-Bee® niet altijd optimaal. U kunt uw bestelling ook per post doen. In dat geval zullen wij de portokosten aftrekken van het te betalen bedrag. Bestelling per post:

Science in Water B.V. / Ferro-Bee

Blomswaard 35

1391 VB Abcoude

Voorwaarden voor het gebruik van de informatie op deze website en disclaimer

De bezoeker van deze website is door diens bezoek gebonden aan de volgende voorwaarden en heeft kennis genomen van het hieronder vermelde.

Doel van de informatie

De informatie op deze website is bedoeld om de huidige en toekomstige gebruikers van Ferro-Bee® te informeren over de wijze waarop Ferro-Bee® werkt en zou kunnen werken. Wij proberen de gebruikers van Ferro-Bee® zoveel mogelijk van die informatie te voorzien, die van belang is voor een optimaal gebruik van Ferro-Bee® in de omstandigheden bij de gebruiker.

Gebruik van de informatie op deze website

De informatie op deze website mag door elk individueel persoon gebruikt worden. Gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij daarvoor met Science in Water B.V. een overeenkomst is gesloten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Actualiteit van de informatie

Niet gegarandeerd kan worden dat alle informatie op deze website op elk moment actueel is. De stand der techniek verandert voortdurend. Er is sprake van voortschrijdend inzicht.

Herkomst van de informatie

Op deze website wordt gebruik gemaakt van informatie uit wetenschappelijke publicaties en andere openbare bronnen. Niet alle informatie is te herleiden tot openbare wetenschappelijke bronnen. Voor zover verwezen wordt naar andere websites en daarop aanwezige informatie, gaan wij ervan uit, dat deze informatie niet op onwettige wijze verkregen is.

Referenties

Ter wille van de leesbaarheid worden geen referenties gegeven. Goede bronnen van referenties zijn te vinden in het boekwerk Honey Bee Colony Health, Challenges and Sustainable Solutions ISBN 9781439879405 (prijs ca. € 90,00), alsook op www.scientificbeekeeping.com. Specifieke referenties kunnen op aanvraag onder nader vast te stellen voorwaarden verstrekt worden.

Auteursrechten

Afbeeldingen en foto´s op deze website vallen onder het beeld- en reproductierecht van derden. Het is uitdrukkelijk verboden om deze te kopiëren, over te nemen of op welke andere manier dan ook te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.

Octrooi-informatie

Op deze website is octrooi-informatie te vinden. Wij en ons bedrijf Science in Water B.V. behouden zich ter bescherming van hun  eigen know how en intellectuele eigendomsrechten het recht voor om deze informatie niet in zijn volledigheid te openbaren of daarvoor de referenties te verschaffen. De gebruiker van de informatie op deze website dient zich er derhalve van bewust te zijn dat essentiële onderdelen van de verklaringen over ijzertekorten bij bijen en daarmee verband houdende zaken weggelaten zijn.

Rechten op intellectueel eigendom

Alle rechten op intellectueel eigendom, zowel wat betreft de afzonderlijke onderdelen binnen de diverse hoofdstukken en paragrafen als in zijn geheel in hun volle samenhang, berusten voor 100% bij Science in Water B.V., voor zover deze niet eerder gepubliceerd of openbaar gemaakt zijn. De documenten en achterliggende documenten zijn geregistreerd in databanken voor intellectueel eigendom in diverse landen.

Aansprakelijkheid

Wij en ons bedrijf Science in Water B.V. zijn op geen enkel opzicht aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website, op welke wijze en voor welke toepassing dan ook.